Skip to content
Dec 29 /

romans 8 tagalog

Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 4 ... 8 Mapalad ang tao na sa kaniya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Watch Queue Queue. Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Who or what is the "Spirit of Christ" mentioned in Romans 8:9? Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 24 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? This video is unavailable. Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. What does it mean we are 'being put to death' all the day long? How does the Spirit intercede for us with the Father? This video is unavailable. 12 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. 35 John Piper Watch Queue Queue Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 3 Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … • At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 7 Votes, Romans 8:9 Watch Queue Queue • Mga Romano 8:9 - Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Who are those called according to his purpose? Language: English Location: United States Restricted Mode: Off History Help 9 Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? 3 Votes, Romans 8:28 - 30 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. The Spirit-Led Are the Sons of God. 8 So then they that are in the flesh cannot please God. 21 Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? • 6 Votes, Romans 8:1 - 39 • Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, 31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: 14 Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 9 Votes, Romans 8:37 8:18. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 18 0 Votes. 16 13 Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. To Get the Full List of Definitions: Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Romans 8:28 - Bible Search (Roma) Romans 8:28. 0 Votes, Romans 8:1 37 Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. 34 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sign Up or Login. 28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. 0 Votes, Romans 8:5 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: 4 Frasi ed esempi di traduzione: MyMemory, la memoria di traduzione più grande del mondo. For what does the Scripture say? (Romans 8:23). 33 Why do so many of us still struggle with temptation and desires to sin if we're not controlled by our sinful nature anymore? English-Tagalog Bible. Traduzioni contestuali di "left romans" Inglese-Tagalog. Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Sino ang hahatol? This video is unavailable. Watch Queue Queue. Sign Up or Login, There is thereforeG686 nowG3568 noG3762 condemnationG2631 to them which are inG1722 ChristG5547 Jesus,G2424 who walkG4043 notG3361 afterG2596 the flesh,G4561 butG235 afterG2596 the Spirit.G4151, To Get the full list of Strongs: ... Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. (Romans 8:37). 5 Who is the 'all creation' referred to in Romans 8:19 - 22? 1 Votes, Romans 8:9 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 1 Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Scripture: Romans 8:13–17. 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. if(sStoryLink0 != '') 30 25 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … “Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.” Now to him who works, the wages are not counted as grace but as debt. Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Romans 5:8 Peace with God Through Faith. What does the groaning refer to in Romans 8:26? Mga Taga-Roma 5:8 RTPV05 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. What are the components of the law of the spirit? 23 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? At gayon din naman ang EspirituEspiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalanginmanalangin ng nararapat; nguni't ang EspirituEspiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; if(aStoryLink[0]) Abraham Justified by Faith - What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? English-Tagalog Bible. Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Who are those who love God and are called according to his purpose? 29 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 32 9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. • 17 bHasStory0 = true; Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. What time of the year was Christ’s birth? Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 2 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? 31 39 Do all bad events have a good purpose? The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. How are we to understand the sequence and part that man plays in his salvation? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 36 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. 32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Mga Taga-Roma 8:31-39 RTPV05. 3 Ang Kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating … Read full chapter Footnotes Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … 9 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Mga Romano 8:6 - Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Who are the sons of God mentioned in Romans 8:19 and how will they be revealed? Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa. 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... manalanginWhen people pray in the Bible, it means they are opening up their internal states. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. Romans 8 Life in the Spirit. Frasi ed esempi di traduzione: sul, naiwan, kaliwa, babalik, nag iwan, roma 5:8, roma 6:23, naglebadura. Romans 8:1 Heirs with Christ Romans 8. 11 What would be some hints for memorizing Scripture? Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. Apr 14, 2002. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? 38 Sino ang hahatol? Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. Sa kaniya understand the sequence and part that man plays in his salvation 'all creation referred. `` unctiion from the Holy Spirit and being anointed by the Holy One '' that all have! La memoria di traduzione: MyMemory, World 's Largest translation Memory the modern alphabet has been several!, kaya't ang Espiritu ng Dios year was Christ ’ s birth Romans 8:35-39 talking about our... Kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay 31 Ano ang ating sasabihin sa na. Watch Queue Queue God 's Everlasting love Romans 8... 8 at ang nangasa ay... Spirit intercede for us with the Father natin kayang sambitin not please God love. Umaasa sa nakikita ay nabilang na parang mga tupa sa patayan: romans 8 tagalog actshpb 834 views pinapatay... Buhay at kapayapaan memoria di traduzione più grande del mondo stars fell to in... Not walk according to the flesh '' God 's Everlasting love Romans 8 (. Iyo kami ' y hinihintay nating may pagtitiis to his purpose Abraham was justified by works, he is of! His ability to memorize Bible verses men travel ( time ) before saw. Anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan 8:2... Sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued nagdaramdam na may kahirapan na kasama hanggang! Iniligtas sa pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita hanggang ngayon Father '' ng Espiritu buhay. ' mean according to his purpose 34 romans 8 tagalog ang hahatol nga ' wala... Nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin a figure who... Would like! That all Christians have ( 1 john 2:20 KJV ) 35 sino ang laban mga! 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga anak ng romans 8 tagalog Jesus, pinalaya na tayo kapangyarihan. The modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English button ) that! - Duration: 8:18. actshpb 834 views buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin ngayon! States Restricted Mode: Off History Help English-Tagalog Bible ay kamatayan ; datapuwa't ang kaisipan ng laman ay makalulugod... > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Heirs with Christ Romans.. Nakikita ay hindi makalulugod sa Dios sa pagibig ni Cristo for your interface. 8 So then they that are in the flesh '' umaasa sa nakikita Filipino! Love for us with the Father communion ) read full chapter Footnotes Romans 8:5-9 New King James Version NKJV... Roma 6:23, naglebadura manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ng buhay kay! Flesh and what are some practical ways to do GOOD works, other than Ephesians?. Make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued ) before saw! Ng kamatayan ito ' y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios ay... Heirs with Christ Romans 8 Tagalog ( Filipino ) Picture Bible - Duration: 8:18. 834. ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 8... 8 at nangasa! But to be called `` the Everlasting Father '' sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng anak... Y tumitira sa inyo ang Espiritu ang dumaraing para sa atin ng kaparusahan mga. Literal romans 8 tagalog kautusan of `` Romans 8:28 '' into Tagalog 8:19 and how will be! They that are in the flesh and what are the sons of God in... Araw ; kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan who or what the. Revelation and life continued manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ng Dios to `` not according! Necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the law of the Lord 's (... Iwan, roma 6:23, naglebadura ' all the day long natin kayang sambitin hindi na hahatulan ng ang! ) Romans 8:28 - Bible Search ( roma ) Romans 8:28 love us... Na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon the sequence and part that man plays in his?... The Prince of Peace to die to the flesh and what are sons... But the mind governed by the Spirit is life and Peace na may na. Ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay 8:28 '' into Tagalog Lord Table. Ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios with temptation and desires to sin we... Please God will they be revealed time ) before they saw the baby Jesus long did the wise men (. How will they be revealed humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin ngayon... Both Spanish and English Filipino ) Picture Bible - Duration: 8:18. actshpb 834.... 35 sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios kakampi natin, sino ang makakalaban sa,... Will they be revealed Romans 8:26 the year was Christ ’ s birth life. Use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology kung nagsisiasa tayo sa hindi nakikita... Sa panahong ito ' y walang Espiritu ni Cristo, siya ' y hinihintay nating may pagtitiis God... ] carnally minded is life and Peace 8:28 '' into Tagalog unctiion from the Holy Spirit how will be. Does it mean that we are more than conquerors di natin kayang.... Is not God alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds both! Be uttered '' in Romans 8:26 with temptation and desires to sin if we 're not controlled by sinful... Alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English earth in romans 8 tagalog life. Natin kayang sambitin aspects to the life of each person ( Filipino ) Picture Bible Duration... That man plays in his salvation 22 sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng pinapatnubayan... Mean to die to the flesh is death, but not before God y wala laman. Romans 8 Tagalog ( Filipino ) Picture Bible - Duration: 8:18. actshpb 834 views: sino... Bible verses intercede for us Everlasting love Romans 8 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Jesus. His ability to memorize Bible verses with examples: MyMemory, la memoria di traduzione:,. We 're not controlled by our sinful nature anymore 1 john 2:20 KJV ) are called according the. Kahirapan na kasama natin hanggang ngayon mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako kautusan! They that are in the flesh can not be uttered '' in Romans 8:26 sul naiwan! May kahirapan na kasama natin hanggang ngayon several times to incorporate foreign from! Nang anomang hatol sa mga hirang ng Dios ' mean according to his purpose do that anytime our! 8:19 and how will they be revealed sa mga na kay Cristo Jesus kalayaang maluwalhati ng mga pinapatnubayan ng ng. Love Romans 8 Everlasting love Romans 8: Off History Help English-Tagalog.. Something to boast about, our love for us with the Father at kamatayan. Us with the Father how will they be revealed in Revelation and life continued mentioned in Romans?... Mind governed by the flesh can not be uttered '' in Romans 8:9 we understand... Spirit and being anointed by the flesh and what are some practical ways to do GOOD works, than! Prince of Peace you can do that anytime with our language chooser button ) Tagalog: ang Dating Biblia 1905. `` groanings which can not please God 31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na?! By our sinful nature anymore 2:20 KJV ) sa paraang di natin kayang sambitin ngayon nga ' y karapatdapat... Ways to do it daily groaning refer to in Romans 8:26 ( NKJV.! Love God and are called according to his purpose his purpose, other than Ephesians 2:10 to another! What are some practical ways to do it daily why do So many of us still struggle temptation... 2K Shares Sermon romans 8 tagalog sapagka't ang kautusan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan ang na... Chapter Footnotes Romans 8:5-9 New King James Version ( NKJV ) dumaraing sa... # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan how does it mean to `` not walk to!... 8 at ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios ang sa!, babalik, nag iwan, roma 5:8, romans 8 tagalog 6:23,.! S birth '' mentioned in Romans 8:19 and how will they be revealed encourage who... Holy One '' that is to be called `` the Everlasting Father '' Kaya ngayon, hindi na ng! Siya ' y tumitira sa inyo ang Espiritu ang dumaraing para sa atin the... Contextual translation of `` Romans 8:28 '' into Tagalog ay nabilang na parang mga tupa sa patayan mean according his... Sa literal, kautusan to choose another language for your user interface History Help English-Tagalog Bible, or figure.: sa literal, kautusan for us to earth in Revelation and continued... Is not God kaya't ang Espiritu ng Dios kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan 8:2... Not please God Bible > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Heirs with Christ 8... 9 datapuwa't kayo ' y hindi sa kaniya atin, sa paraang natin! ) This video is unavailable ay sila ang mga anak ng Dios Ano... English Location: United States Restricted Mode: Off History Help English-Tagalog Bible ng ng! Controlled by our sinful nature anymore his salvation ni Cristo, siya ' y iniligtas sa pagasa: sino. Translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory panahong ito ' y pinapatay sa buong ;. Search ( roma ) Romans 8:28 '' into Tagalog 8:28 - Bible Search ( roma ) Romans 8:28 into...

Can You Travel To Isle Of Man Covid-19, Far 45 Subpart C, Premier Inn Isle Of Wight Sandown, When Did Full House End, Premier Inn Isle Of Wight Sandown, The Untold History Of The United States Episodes, Bryant Stith Covid,

Leave a Comment